خبرگزاری تقریب 8 بهمن 1400 ساعت 6:44 http://www.taghribnews.com/fa/interview/536075/نقش-برخی-حکومت-تضعیف-همگرایی-میان-مسلمانان -------------------------------------------------- اندیشمند مسلمان نیجریه ای در گفت وگو با خبرگزاری تقریب مطرح کرد: عنوان : نقش برخی حکومت ها در تضعیف همگرایی میان مسلمانان -------------------------------------------------- وجود نابرابری اقتصادی و همچنین نابرابری در میزان قدرت کشورهای اسلامی که بعضا باعث شکل گیری رقابت های مخرب میان این جوامع شده، از جمله موانع وحدت محسوب می شود. متن : یونس عبا محقق و اندیشمند مسلمان نیجریه ای در گفتگو با تقریب با اشاره به نقش برخی حکومت ها در تضعیف همگرایی میان مسلمانان گفت: عدم وجود ثبات در برخی از کشورهای اسلامی که در نتیجه ضعف ساختارها و نهادهای سیاسی و اجرایی در این کشورهاست، احتمال شکل گیری اتحاد را کم رنگ می کند؛ در مقابل، به همان اندازه که ثبات داخلی و توانایی تصمیم گیرندگان سیاست خارجی برای تامین منافع داخلی بیشتر باشد، به همان اندازه توانایی این کشورها برای حضور فعالانه در روند همگرایی نیز بیشتر خواهد شد. یونس عبا در ادامه اظهار داشت: همچنین عدم ثبات سیاسی می تواند باعث ایجاد جدال های نظامی و بحران های دامنه دار و منازعات قومی و فرقه ای و سپس جابه جایی قدرت شود. در ادامه نظام یک کشور دستخوش دگرگونی ناگهانی شده و اولویت های اهداف سیاست خارجی کشور نیز تغییر می یابد. این وضعیت نه تنها باعث کاهش قدرت ملی یک کشور شده بلکه سبب می شود کشور مزبور نتواند در زمینه سیاست خارجی همگرایی و همکاری با سایر کشورها داشته باشد و دیگر کشورها هم در اتخاذ و پیگیری همگرایی و همکاری با این کشورها دچار تردید خواهند شد. یونس عبا همچنین گفت: از سوی دیگر وجود نابرابری اقتصادی و همچنین نابرابری در میزان قدرت کشورهای اسلامی که بعضا باعث شکل گیری رقابت های مخرب میان این جوامع شده، از جمله موانع وحدت محسوب می شود. در این صورت کشورهای کوچک تر اسلامی نسبت به تلاش های کشورهای بزرگ اسلامی با دیده تردید نگاه می کنند. یونس عبا تصریح کرد: در چنین شرایطی بیش از هر وقت دیگر ضروری است تا علما و صاحبنظران با یک بررسی و پژوهش تاریخی درباره موانع وحدت مطالعه کنند و با آموختن از آنچه تاکنون سبب جنگ و نزاع های درون گروهی میان مسلمانان شده، از ادامه آن در میان نسل های جدید جلوگیری به عمل آورند.